Byggordlista

Husbranschen vimlar av termer som ibland kan göra det svårt att hänga med. Här har vi listat de viktigaste begreppen.

Anslutningsavgifter
Kostnader för att ansluta sig till kommunalt/gemensamt el/tele-, VA- och fjärrvärmenät.

Begäran om påbörjande
Särskild handling som undertecknas för att genomföra slutbeställning av huset, även s.k. avrop.

Besiktningsman
Huset besiktigas av särskild utsedd för­rättare (besiktningsman) för att konstatera om ett objekt i ett eller flera avseenden uppfyller ställda krav.

Betalningsplan (lyftplan)
Anger när respektive del av kontrakts­summan skall betalas.

Byggherre
Den som för egen räkning utför eller låter utföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbete.

Byggkreditiv
Tillfälligt lån som ställs ut av bank under bygg­tiden. Särskild byggkreditränta utgår under byggnadstiden.

Byggledare
Den kontaktperson från LB-Hus du har när byggprocessen startar.

Bygglov
Tillstånd för nybyggnation av hus och eventuell sidobyggnad, lämnas skriftligt av kommunen.

Byggmästare 
Ansvarig entreprenör och byggledare, i vårt fall Svensk Husproduktion AB.

Byggnadsnämnd
Byggnadsnämnden beslutar bl a om bygglov och tillstånd att riva, tillstånd till större markarbeten samt förhandsbesked om möjligheten att få bygglov. Byggnadsnämnden utför tillsyn av att byggnaden uppförs på det sätt som lagstiftningen kräver om säkerhet, tillgänglighet etc.

Byggstartsmöte
Komplett genomgång av entreprenadens ut­förande och tidplan där byggledare, byggherre och säljare träffas innan ­arbetets påbörjande.

Färg och tillval
Här väljer du t ex golv, vitvaror, köksluckor med mera. Allt som gör ditt hem ­personligt.

Kontrollansvarig (KA)
Certifierad oberoende konsult som ansvarar ­för att bygglovet efterföljs genom upprättad kontrollplan samt att protokoll och intyg in­hämtas fram till slutbesiktning. Ska enligt plan- och bygglagen utses av byggherren och godkännas av kommunen.

Kontrollplan
Innan kommunen beviljar startbesked ska en kontrollplan redovisas och godkännas. Denna tas fram av kontrollansvarig (KA) och är en handling som anger särskilda, kvalitetspåverkande, åtgärder och deras ordningsföljd under byggnationen.

Lagfart
Bevis på vem som äger fastigheten (tomten).

Lagfartskostnad
Avgift om 1,5 % av köpeskillingen på fastigheten (endast tomten) + expeditionsavgift om 825 kr som betalas till Lantmäteriet.

Leveransavrop
Slutbeställning av hus med tillval och ­ändringar. Sker när bygglov och finansiering är beviljat. När leveransavropet är klart börjar leveranstiden räknas.

Nybyggnadsförsäkring
Ska finnas och redovisas inför kommunen enligt plan- och bygglagen. Ingår i alla LB-hus.

Nybyggnadskarta
Redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt och avsett att utgöra underlag för situations­plan till bygglovsansökan.

Nyckelfärdigt
Huset är grundmålat och allt arbete utvändigt och invändigt är klart. Bara den utvändiga målningen återstår.

Pantbrev
Avgift till inskrivningsmyndigheten om 2 % på intecknat belopp (total lånesumma).

Produktionskostnadskalkyl
Kalkyl (för ett byggnadsobjekt) över mark- och byggnadskostnad (upprättas av ­LB-Hus)

Slutbesiktning
Slutlig besiktning och genomgång av entre­prenaden med oberoende besiktningsman. Entreprenör, byggherre och kontrollansvarig deltar på slutbesiktningen. Här kan bygg­­­herren­ ta upp ev. anmärkningar och synpunkter. Slutbevis utfärdas av byggnadsnämnden när KA redovisat att samtliga arbeten enligt kontrollplan är färdigställda.

Slutsamråd
Innan du kan flytta in i huset ska det vara ett slutsamråd med kommunen. Det är en slutlig genomgång för att säkerställa att alla myndighetskrav uppfylls innan byggnaden får tas i bruk.

Spärrförbindelse
Innan byggnationen önskar entreprenören säkerhet för kontraktssumman genom s k spärrförbindelse. Denna kan jämställas med en bankgaranti och upprättas av bygg­herrens bank och överlämnas i samband med leveransavrop.

Tekniskt samråd
Kommunens genomgång av byggnationen som ska ske innan byggstart. Här deltar kommunens byggnadsinspektör, byggherren, kontroll­­an­svarig­ och LB-Hus byggledare.

Totalentreprenad
Du skriver endast ett kontrakt för hela husköpet.

Tvåårsbesiktning
Inom 2 år från dagen för slutbesiktning kan byggherren eller entreprenören ­åberopa s k tvåårs­besiktning. Denna utförs av en oberoende besiktningsman och be­kostas, normalt sett, av byggherren. 

VA-lov
Erhålles från kommunen och anger att fastig­hetens VA-anläggning får anslutas till det kommunala VA-nätet. Tillstånd söks tillsammans med bygglovsansökan.